Časová osa

Představujeme zde základní časovou osu investice do projektů a běžné důležité milníky projektu od úplného začátku až do jeho úplného konce.

Akvizice projektu

Představuje proces pořízení projektu.

Studie

Studie představuje základní dokument popisující, jak by měl projekt vypadat a kolik je toho možné v daném místě zbudovat.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (UR) + územní rozhodnutí

Představuje základní dokumentaci bez profesí, která je tvořena na základě studie. Tuto dokumentaci následně schvaluje primárně odbor územního plánování + stavební úřad, který vydává vstupní souhlas s projektem atd.

Dokumentace pro stavební povolení

Představuje soubor projektové dokumentace podávané k získání stanovisek dotčených úřadů (DOSS) a následnému získání stavebního povolení.

Získání stavebního povolení

Představuje kritický okamžik projektu, kdy je možné zahájit výstavbu. Zároveň je k tomuto okamžiku možné zahájit i prodej jednotek v projektu.

Hrubá Stavba

Představuje dokončení hrubých obvodových zdí a podzemních částí objektu. K dokončení této části díla bývá navázaná možnost zapsat objekt do katastru a umožnit klientům čerpání jejich úvěrů na pořízení dané nemovitosti.

Klientské změny

Představují požadavky klientů na specifické změny v projektu oproti projektovanému stavu. Klientské změny se většinou vztahují na jiné povrchy či koncové prvky. Často bývají předmětem dodatečné úpravy ceny.

Dokončení díla

Dokončení díla představuje okamžik jeho dokončení, kdy na díle nejsou vady a nedodělky bránící užívání.

0 - 6
Akvizice projektu
0 - 6 měsíc
Většina času je obvyvkle využita pro základní prověření pozemku (budovy), zda-li je na ní možné realizovat záměr, a přípravě kupních smluv.
0 - 6
6-11
Studie
6 - 11 měsíc
Dochází k procesu přípravy studie architektonickou kanceláří, která je konzultována s developerem tak, aby odpovídala požadavkům developera a trhu.
6-11
11-14
Dokumentace pro UR.
11 - 14 měsíc
Tvorba dokumentace pro územní rozhodnutí a podání dokumentace k vyjádření odboru územního plánování a stavebnímu úřadu. V této části může docházet k průtahům způsobeným dodatečnými požadavky úřadů.
11-14
14-17
Dokumentace pro stavební povolení
14 - 17 měsíc
Předsavuje tvorbu již finální dokumentace, která bude podávána na úřad a na základě které se žádá o stavební povolení dané stavby (projektu).
14-17
18-24
Získání stanovisek úřadu + vydání stavebního povolení
18 - 24 měsíc
Představuje proces, kdy je hotová dokumentace a podaná k vyjádření dotčeným orgánům státní správy (elekro, policie, hasiči), kteří dodají své stanovisko do 30 dnů – případně dojde k úpravě dokumentace. Následná dokumentace s kladnými stanovisky je podána na stavební úřad, který vydává stavební povolení.
18-24
25-33
Hrubá stavba a zahájení
25 - 33 měsíc
Zahájení výstavby projektu, kde je budována hrubá stavba, která představuje důležitý milník projektu.

S vydaným stavebním povolením je také většinou zahajován proces prodeje budoucím klientům, s nimiž je podepisována rezervační smlouva a smlouva o smlouvě budoucí kupní.

25-33
33-48
Dokončení projektu - předání klientům.
33 - 48 měsíc
Představuje koncový termín, kdy je projekt kompletně dokončen a předán klientům k užívání.
33-48

Pozn.: Časová osa představuje obecnýpředpokládaný průběh bez zásadních obtíží v procesu. Může dojít k dílčím změnám, které jsou převážně způsobeny interakcí s úřady a účastníky řízení.

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?