Jméno projektu

Revitalizace Bytový dům Tuchoměřice – U letiště Praha

Typ projektu

Build to sale / Build to rent

Umístění projektu

Tuchoměřice

Dostupná Investiční schemata:

A1 – Build to Sell, C2 – Build to Rent
Ekonomické ukazatele projektu
Celkové Akviziční náklady:
43 775 000 Kč
EBITDA Projektu:
64 021 580 Kč
Celkové náklady projektu:
139 337 420 Kč
Minimální výše investice:
69 668 710 Kč
Maximální výše investice:
11 146 9936 Kč
Předpokládané zhodnocení:
45,9 %
Jméno projektu:
Revitalizace Bytový dům Tuchoměřice - U letiště Praha
Typ projektu:
Build to sale / Build to rent
Umístění projektu:
Tuchoměřice
Informace o projektu Online:

Dostupná Investiční schemata:

A1 – Build to Sell, C2 – Build to Rent
Ekonomické ukazatele projektu
Celkové Akviziční náklady:
43 775 000 Kč
EBITDA Projektu:
64 021 580 Kč
Celkové náklady projektu:
139 337 420 Kč
Minimální výše investice:
69 668 710 Kč
Maximální výše investice:
11 146 9936 Kč
Předpokládané zhodnocení:
45,9 %
SCORING

Hodnocení projektu na základě dosaženého score 0 - nejhorší | 100 nejlepší

Score Schema A

0
bodů

Score Schema B

0
bodů

Score Schema C

0
bodů

Celkové průměrné SCORE

0
bodů

Nefunkční EXIT

0
bodů

Nedosažení výnosu

0
bodů

% Prodejních ploch

0
%

Projekty jsou hodnoceny na základě vypočtové metody kde jsou jednotlivím částem přiřazovány body 0 – 100.
0 Bodů – nebo nízké stavy bodu ukazují na značné riziko v dané oblasti, Vysoké bodové hodnocení představuje velmi mírné riziko 100 bodů v podstatě nulové riziko. Popis Oblasti: Riziko časového nesouladu představuje ohodnocení že projekt nebude realizován v předpokládaných časech a tím dojde k jeho prldoužení a tím i snížení výnosovosti % p.a. | Nefunkční EXIT Strategie: Bodovo ohodnocení hodnotí poměr mezi náklady na výstavbu jednotoky a prodejem nejhorších vybydlených nemovtostí v dané oblasti | Nedosažení výnosu: Hodnotí bodově riziko že dojde k odchylce v nákladech projektu nebo předpokládaných výnosech projektu | Celkové pruměrné score: Jedná se Aritmetický průměr ostatního bodového hodnocení

Základní data

Informace o objektu

Celkem m2 Podlahových Ploch Prodejní + Společné:
1975
Celkem m2 Prodejních ploch bytů, jednotek
1646,6
Celkem m2 sklepů
100
Celkem garážových stání
Celkem m2 Teras
100
Soupis nákladů
Akvizční náklady
43775 Kč
Stavební náklady
79 008 500 Kč
Náklady na prodej 3% z celkové objemu prodejního
240 385 Kč
Náklady na právní služby 1,5%
240 385 Kč
Náklady na Marketing 1% z prodejní ceny
1 893 590 Kč
Rezerva 5% z Nákladů Akvizice + Stavba
639 175 Kč
Soupis Výnosů
Celkový výnos Prodej bytů
189 359 000 Kč
Celkový výnos z prodeje sklepů
6 500 000 Kč
Celkový výnos z prodeje teras
7 500 000 Kč
Celkový výnos z prodeje garážových stání 20m2=1st
Celkový kumulovaný výnos
203 359 000 Kč

Jedná se o revitalizaci stávajícího areálu v Tuchoměřicích, původní využití pro občanskou vybavenost bude upraveno na bydlení. Stávající objekt pekárny bude zbourán. Příjezd do areálu je stávajícím sjezdem z ulice Rovná, sjezd bude zachován. Areál je napojen na stávající přípojky elektřiny, vodovodu a splaškové kanalizace, tyto přípojky budou zachovány, případně se opraví. Na dotčený pozemek není v současné době přivedena přípojka dešťové kanalizace. Podpovrchové a povrchové vsakování dešťových vod je nerealizovatelné z důvodu nevhodných vlastností horninového prostředí a svažitosti terénu v dané lokalitě. Navržena je dočasná akumulační jímka sloužící jako rezervoár dešťových vod. Jímka bude pravidelně vyčerpávána a udržována v suchém stavu pro případnou přívalovou srážku. Po dobudování přípojky dešťové kanalizace bude jímka využívána jako retenčně akumulační prostor s regulovaným odtokem do dešťové stoky. Přípojka dešťové kanalizace je řešena samostatným projektem. Nově bude zřízena pouze přípojka slaboproudu ze stávajícího vedení jižně od navržené stavby, v místě připojení je stávající trasa Cetinu na pozemku investora.

Celkový rozsah pozemků dotčených projektem činí 2860 m2.

POČET BYTŮ:

1kk – 8
2kk – 21
3kk – 4 CELKOVÝ POČET BYTŮ: 33

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ REZIDENTI: 39 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ NÁVŠTĚVNÍCI: 5

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Na podzemní podnoži s parkovacími stáními jsou navrženy tři hmoty, samostatné bytové objekty, jižní objekt “A”, západní “B” a severní “C”.

Jižní objekt “A” je jednopodlažní, s obytným podkrovím, ze severní strany má venkovní krytou pavlač, která umožňuje vstup do jednotlivých bytů. Byty jsou navrženy o velikosti 1kk a 2kk.

Západní objekt “B” a severní objekt “C” jsou navrženy jako dvoupodlažní s půdním vestavbou, byty jsou přístupné ze společného komunikačního jádra v objektu “B” a z venkovní kryté pavlače ze severní strany objektu “C”. Byty na úrovni 1.NP disponují venkovními terasami, které jsou umístěny na zelené střeše 1.PP, byty ve 2.NP mají balkóny. V objektu “B” a “C” jsou navrženy byty převážně velikosti 2kk, které jsou doplněny byty velikosti 1kk a 3kk.

V 1.pp jsou mimo parkovací stáním také sklepy, technické místnosti a společné prostory obyvatel domu. Vertikální komunikace a únik z objektu budou zajištěny dvěma schodišti, jedno schodiště bude součástí venkovní pavlače, druhé schodiště bude ve vnitřním prostoru objektu “B”.

Konstrukčně je podzemní podlaží řešeno jako železobetonový monolitický skelet tvořený sloupy, stěnami a stropní deskou, základy budou pilotové dle závěrů geologického průzkumu. Nosné i nenosné stěny nadzemních podlaží jsou navrženy primárně z keramických tvárnic, statický více namáhané nosné stěny budou železobetonové, stropy budou také železobetonové, krov bude klasický dřevěný s krytinou ze střešních tašek a plechu. Fasády jsou navrženy v kombinaci světlé hladké omítky a dřevěného obkladu. Vikýře budou z bočních stran obloženy plechem.

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jako zdroj vytápění je navrženo tepelné čerpadlo vzduch voda se záložním elektrokotlem. Vytápění bytů je řešeno pomocí podlahového vytápění a topných žebříků v koupelnách. Větrání obytných místností bude okny, vzduchotechnicky budou větrány pouze WC, koupelny, digestoře, sklepní kóje, technické prostory, garáže a chráněné únikové cesty. Pro eliminaci tepelné zátěže v obytných místnostech bytů jsou navrženy chladící jednotky. Každý byt bude vybaven vlastním mutlisplit systémem s jednou venkovní kondenzační jednotkou a vnitřními chladícími jednotkami. Venkovní jednotky budou umístěny na střeše příslušného bloku v blízkosti bytů. Vnitřní jednotky budou použity nástěnné.

Interested in investing?

Máte zájem investovat?

Máte zájem investovat?